تبلیغات
پارسه - چه "استانی" به چه "کسی" رای می دهد؟

چه "استانی" به چه "کسی" رای می دهد؟

دوشنبه 11 خرداد 1388 11:42 ق.ظ   نویسنده : حسن      


در انتخابات ریاست جمهوری دور نهم هر کاندیدا در هر استان کشور آرا متفاوتی به دست آورد. نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برای اولین بار به دور دوم کشیده شد و محمود احمدی نژاد برنده نهایی انتخابات شد. برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که دوره دهم نیز مانند دوره پیش، دو مرحله ای خواهد بود. به نظر می رسد بررسی انتخابات نهم برخی از زوایای تاریک تمایل آرا ملت به کاندیدای خاص را روشن تر می کند.

 


 
آذربایجان شرقی
دور اول
واجدان شرایط: 2 میلیون و 668 هزار و 505 نفر
کل آرا: 1376477 نفر
درصد مشارکت: 51.5 درصد
اول: محسن مهر علیزاده 378604 رای
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانی 268954 رای
سوم: محمود احمدى نژاد 198417
چهارم: مصطفى معین 190211
پنجم: محمد باقر قالیباف 122160
ششم: مهدى كروبى 121969
هفتم: على اردشیر لاریجانى 28075

دور دوم
کل آرا: 1232255 نفر
درصد مشارکت: 46.2 درصد
محمود احمدی نژاد : 837660 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 364110 رای

آذربایجان غربی
دور اول
واجدان شرایط: 1 میلیون و 916 هزار و 929 نفر
کل آرا: 843806 رای
درصد مشارکت: 44.02 درصد

اول: محسن مهر علیزاده 163091
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانی 151525
سوم: مصطفى معین 146941
چهارم: محمد باقر قالیباف 141289
پنجم: مهدى كروبى 99766
ششم: محمود احمدى نژاد 75319
هفتم على اردشیر لاریجانى 15435

دور دوم
شرکت کنندگان: 712114 نفر
محمود احمدی نژاد : 428558 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 250186 رای 


اردبیل
دور اول
واجدان شرایط: 908 هزار و 794 نفر
کل آرا: 490450 نفر
درصد مشارکت: 53.9 درصد
اول: محسن مهر علیزاده 111465
دوم: محمد باقر قالیباف 106272
سوم: اكبر هاشمى رفسنجانی 95450
چهارم: مصطفى معین 67134
پنجم: مهدى كروبى53906
ششم: محمود احمدى نژاد 34095
هفتم: على اردشیر لاریجانى 7766

دور دوم
کل آرا: 445352 نفر
درصد مشارکت : 49 درصد
محمود احمدی نژاد : 280266 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 154591 رای 

اصفهان
دور اول
کل آرا: 1837137
واجدان شرایط: 3 میلیون و 153 هزار و 318 نفر
درصد مشارکت: 58.2 درصد

اول: محمود احمدى نژاد 801635
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانی 260858
سوم: محمد باقر قالیباف 198409
چهارم: مهدى كروبى 196512
پنجم: مصطفى معین 196261
ششم: على اردشیر لاریجانى 73452
هفتم: محسن مهر علیزاده 30325

دور دوم
کل آرا:1107212
درصد مشرکت: 35.2 درصد
محمود احمدی نژاد : 708303 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 300693 رای

ایلام
دور اول
واجدان شرایط: 372 هزار و 264 نفر
کل آرا: 299396 نفر
درصد مشارکت: 80.43 درصد

اول: مهدى كروبى 108627
دوم: مصطفى معین 562526
سوم: محمد باقر قالیباف 41082
چهارم: اكبر هاشمى رفسنجانی 40580
پنجم: محمود احمدى نژاد 33383
ششم: على اردشیرلاریجانى 6783
هفتم: محسن مهرعلیزاده 3026

دور دوم
شرکت کنندگان: 248513 نفر
محمود احمدی نژاد: 127258 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 113838 رای

بوشهر
دور اول
واجدان شرایط: 581 هزار و 434 نفر
کل آرا 420579 نفر
درصد مشارکت: 72.3 درصد
اول: مهدى كروبى 98148
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانی 97412
سوم: محمود احمدى نژاد 82376
چهارم: مصطفى معین 68457
پنجم: محمد باقر قالیباف 46962
ششم: على اردشیر لاریجانى 8207
هفتم: محسن مهرعلیزاده 4942

دور دوم
شرکت کنندگان: 386570 نفر
محمود احمدی نژاد : 215750 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 161654 رای 

تهران
دور اول
کل آرا: 5241732 نفر
واجدان شرایط: هشت میلیون و 231 هزار و 230 نفر
درصد مشارکت: 63.7 درصد

اول: محمود احمدى نژاد با یک میلیون و 500 هزار و 829 رای
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانى یک میلیون و 274 هزار و 276 رای
سوم: مصطفى معین 648598
چهارم: محمد باقر قالیباف 614381
پنجم: مهدى كروبى 415187
ششم: محسن مهرعلیزاده 281748
هفتم: على اردشیر لاریجانى 246167

دور دوم
کل آرا: 3654801 نفر
درصد مشارکت: 44.4 درصد
محمود احمدی نژاد: 2174734 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 1390839 رای

چهارمحال و بختیاری
دور اول
واجدان شرایط: 583 هزار و 59 نفر
کل آرا 378115 نفر
درصد مشارکت: 64.8 درصد
اول: محمود احمدى نژاد 90960
دوم: مهدى كروبى 75044
سوم: محمد باقر قالیباف 64068
چهارم: اكبر هاشمى رفسنجانى 59521
پنجم: مصطفى معین 48357
ششم: على اردشیر لاریجانى 23127
هفتم: محسن مهر علیزاده 5051

دور دوم
کل آرا : 375193 نفر
درصد مشارکت: 64.3 درصد
محمود احمدی نژاد : 269374 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 99346 رای 

خراسان شمالی
دور اول
واجدان شرایط: 560 هزار و 556 نفر
کل آرا : 356207 نفر
درصد مشارکت: 63.5 درصد
اول: محمد باقر قالیباف 100091
دوم: مهدى كروبى 89551
سوم: اكبر هاشمى رفسنجانی 70407
چهارم: مصطفى معین 37330
پنجم: محمود احمدى نژاد 22954
ششم: على اردشیر لاریجانى 16900
هفتم: محسن مهر علیزاده 8209

دور دوم
شرکت کنندگان: 266040 نفر
محمود احمدی نژاد : 176396 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 85976 رای


خراسان جنوبی
دور اول
واجدان شرایط: 270 هزار و 127 نفر
کل آرا: 260879 نفر
درصد مشارکت: 96.58 درصد
اول: محمود احمدى نژاد 101638 رای
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 56981
سوم: محمد باقر قالیباف 49043
چهارم: مصطفى معین 39276
پنجم: مهدى كروبى 27750
ششم: على اردشیر لاریجانى 5716
هفتم: محسن مهرعلیزاده 4958

دور دوم
کل آرا: 266047 نفر
درصد مشارکت:98.5 درصد
محمود احمدی نژاد : 176396 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 85976 رای

خراسان رضوی
دور اول
کل آرا: 2,591,557 رای
واجدان شرایط: 3 میلیون و 750 هزار و 408 نفر
درصد مشارکت: 69.1 درصد

اول: محمد باقر قالیباف 877665
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 527707
سوم: محمود احمدى نژاد 377732
چهارم: مصطفى معین 325281
پنجم: مهدى كروبى 297967
ششم: على اردشیر لاریجانى 78976
هفتم: محسن مهرعلیزاده 33488

دور دوم
کل آرا: 2335945 نفر
در صد مشارکت : 62.3 درصد
محمود احمدی نژاد : 1490064 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 804328 رای

خوزستان
دور اول
واجدان شرایط: 2 میلیون و 834 هزار و 721 نفر
کل آرا: 1561565 نفر

درصد مشارکت: 55.09 درصد
اكبر هاشمی رفسنجانی با 319883 رای رتبه دوم
محمود احمدی نژاد با 224427 رای رتبه سوم

دور دوم
شرکت کنندگان: 1452786 نفر
محمود احمدی نژاد: 882682 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 518621 رای

زنجان
دور اول
واجدان شرایط: 712 هزار و 833 نفر
کل آرا: 465134 نفر
درصد مشارکت: 65.2 درصد
اول: اكبر هاشمى رفسنجانى 110698
دوم: محمود احمدى نژاد 93309
سوم: محمد باقر قالیباف 71365
چهارم: مصطفى معین 68649
پنجم: مهدى كروبى 62845
ششم: على اردشیر لاریجانى 22869
هفتم: محسن مهر علیزاده 18568

دور دوم
کل آرا: 435106 نفر
درصد مشارکت: 61 درصد
محمود احمدی نژاد : 294155 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 132566 رای

سمنان
دور اول
واجدان شرایط: 402 هزار و 278 نفر
کل آرا 295598 نفر
درصد مشارکت: 73.8
اول: محمود احمدى نژاد 98024 رای
دوم: اكبر هاشمى بهرمانى 69773
سوم: محمد باقر قالیباف 37059
چهارم: مصطفى معین 26572
پنجم: مهدى كروبى 25899
ششم: على اردشیر لاریجانى 20190
هفتم: محسن مهر علیزاده 3873

دور دوم
کل آرا: 298616 نفر
درصد مشارکت: 74.2 درصد
محمود احمدی نژاد :214059 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 78167 رای

سیستان و بلوچستان
دور اول
واجدان شرایط: 1 میلیون و 174 هزار و 729 نفر
کل آرا: 870561 نفر
درصد مشارکت : 74.4 درصد
اول: مصطفى معین 479125 رای
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 155147 رای
سوم: مهدى كروبى 77017 رای
چهارم: محمد باقر قالیباف 68605 رای
پنجم: محمود احمدى نژاد 47743 رای
ششم: على اردشیر لاریجانى 24954 رای
هفتم: محسن مهر علیزاده 7312 رای

دور دوم
کل آرا: 748993 نفر
درصد مشارکت : 63.7 درصد
محمود احمدی نژاد : 332316 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 407063 رای 

فارس
دور اول
کل آرا 1840336 نفر
واجدان شرایط: 2 میلیون و 999 هزار و 70 نفر
درصد مشارکت: 61.3 درصد
اول: مهدى كروبى546633 رای
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 403074 رای
سوم: محمد باقر قالیباف 273542 رای
چهارم: محمود احمدى نژاد 242535 رای
پنجم: مصطفى معین 217122 رای
ششم: على اردشیر لاریجانى 61383 رای
هفتم: محسن مهر علیزاده 22440 رای

دور دوم
شرکت کنندگان: 1747874 نفر
درصد مشارکت: 58.2 درصد
محمود احمدی نژاد: 998693 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 706898 رای

قزوین
دور اول
واجدان شرایط: 753 هزار و 729 نفر
کل آرا: 521788 نفر
درصد مشارکت: 69.2 درصد
اول: محمود احمدى نژاد 118414 رای
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 108928 رای
سوم: مهدى كروبى 81569 رای
چهارم: محمد باقر قالیباف 77399 رای
پنجم: مصطفى معین 68366 رای
ششم: محسن مهر علیزاده 24649 رای
هفتم: على اردشیر لاریجانى 18078 رای

دور دوم
کل آرا: 505443 نفر
درصد مشارکت: 67 درصد
محمود احمدی نژاد : 367874 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 128610 رای

قم
دوره اول
واجدان شرایط: 622 هزار و 991 نفر
کل آرا: 479777 نفر
درصد مشارکت: 77 درصد
اول: محمود احمدى نژاد 256110 رای
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 104004 رای
سوم: مصطفى معین 27824 رای
چهارم: محمد باقر قالیباف 25792 رای
پنجم: مهدى كروبى 25282 رای
ششم: محسن مهر علیزاده 14451 رای
هفتم: على اردشیر لاریجانى 10894 رای

دور دوم
کل آرا: 482845 نفر
درصد مشارکت: 77.5 درصد
محمود احمدی نژاد : 352019 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 120586 رای 

كردستان
دور اول
واجدان شرایط: 1 میلیون و 32 هزار و 306 نفر
کل آرا 385776 نفر
درصد مشارکت: 37.3 درصد
اول: مهدى كروبى 111249 رای
دوم: مصطفى معین 92884 رای
سوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 54004 رای
چهارم: محمد باقر قالیباف 48913 رای
پنجم: محمود احمدى نژاد 22353 رای
ششم: محسن مهر علیزاده 10261 رای
هفتم: على اردشیر لاریجانى 7785 رای

دور دوم
شرکت کنندگان: 257643 نفر
محمود احمدی نژاد : 127808 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 109170 رای

كرمان
دور اول
واجدان شرایط: 1 میلیون و 527 هزار و 504 نفر
کل آرا: 1 میلیون و 191 هزار و 94 نفر
درصد مشارکت: 79.9 درصد
اول: اكبر هاشمى رفسنجانی 480271
دوم: على اردشیر لاریجانى 2212219
سوم: مهدى كروبى 152764
چهارم: محمود احمدى نژاد 129284
پنجم: محمد باقر قالیباف 112056
ششم: مصطفى معین 52896
هفتم: محسن مهر علیزاده 9697

دور دوم
شرکت کنندگان: 1189325 نفر
محمود احمدی نژاد : 603117 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 570538 رای

كرمانشاه
دور اول
واجدان شرایط: 1 میلیون و 381 هزار و 564 نفر
کل آرا 765189 نفر
درصد مشارکت: 55.4 درصد
اول: مهدى كروبى 254780 رای
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 137010
سوم: محمد باقر قالیباف 115439
چهارم: مصطفى معین 106804
پنجم: محمود احمدى نژاد 70117
ششم: على اردشیر لاریجانى 22033
هفتم: محسن مهرعلیزاده 12516

دور دوم
کل آرا: 676011 نفر
درصد مشارکت : 48.9 درصد
محمود احمدی نژاد : 343319 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 332692 رای

كهكیلویه و بویراحمد
دور اول
با 405 هزار و 294 نفر
کل آرا 315760 نفر
درصد مشارکت : 77.9 درصد
اول: مهدى كروبى 96459 رای
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 56154
سوم: محمد باقر قالیباف 52259
چهارم: مصطفى معین 50954
پنجم: محمود احمدى نژاد 34396
ششم: على اردشیر لاریجانى 20306
هفتم: محسن مهرعلیزاده 1572

دور دوم
کل آرا: 308415 نفر
درصد مشارکت : 76 درصد
محمود احمدی نژاد : 188461 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 114874 رای

گلستان
دور اول
واجدان شرایط: 1 میلیون و 98 هزار و 479 نفر
کل آرا ۷۲۲۹۲۲ نفر

درصد مشارکت: 65.81 درصد
اول: مهدى كروبى 193570
دوم: مصطفى معین 156862
سوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 155498
چهارم: محمد باقر قالیباف 87522
پنجم: محمود احمدى نژاد 56776
ششم: على اردشیر لاریجانى 42334
هفتم: محسن مهر علیزاده 8283

دور دوم
شرکت کنندگان: 664958 نفر
محمود احمدی نژاد : 356619 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 294626 رای

گیلان
دور اول
واجدان شرایط: 1 میلیون و 818 هزار و 535 نفر
کل آرا 1061955 نفر
درصد مشارکت: 58.4 درصد
اول: اكبر هاشمى رفسنجانى 215478 رای
دوم: مهدى كروبى 203941
سوم: مصطفى معین 182321
چهارم: محمد باقر قالیباف 171562 رای
پنجم: محمود احمدى نژاد 149026 رای
ششم: على اردشیر لاریجانى 50070 رای
هفتم: محسن مهرعلیزاده 33996 رای

دور دوم
کل آرا: 1064244 نفر
درصد مشارکت: 58.5 درصد
محمود احمدی نژاد : 684794 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 351039 رای

لرستان
دور اول
واجدان شرایط: 1 میلیون و 215 هزار و 47 نفر
کل آرا 816195 نفر
درصد مشارکت : 67.2 درصد
اول: مهدى كروبى 440247
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 121130
سوم: محمد باقر قالیباف 70225
چهارم: محمود احمدى نژاد 69710
پنجم: مصطفى معین 53747
ششم: على اردشیر لاریجانى 31169
هفتم: محسن مهر علیزاده 6865

دور دوم
شرکت کنندگان: 734016 نفر
درصد مشارکت : 60.4 درصد
محمود احمدی نژاد : 364790 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 350650 رای

مازندران
دور اول
واجدان شرایط: 2 میلیون و 109 هزار و 547 نفر
کل آرا : ۱۳۷۵۲۴۶ نفر
درصد مشارکت: 65.1 درصد
اول: على اردشیر لاریجانى 464891
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 311949
سوم: محمود احمدى نژاد 159291
چهارم: مصطفى معین 148408
پنجم: محمد باقر قالیباف 116763
ششم: مهدى كروبى 103229
هفتم: محسن مهر علیزاده 18467

دور دوم
شرکت کنندگان: 1376615 نفر
محمود احمدی نژاد : 888878 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 461207 رای

مركزی
دور اول
واجدان شرایط: 971 هزار و 865 نفر
کل آرا 603433 نفر
درصد مشارکت: 62 درصد
اول: محمود احمدى نژاد 161669
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 143118
سوم: مهدى كروبى 104522
چهارم: محمد باقر قالیباف 71828
پنجم: مصطفى معین 65592
ششم: على اردشیر لاریجانى 17258
هفتم: محسن مهر علیزاده 14058

دور دوم
شرکت کنندگان: 589287 نفر
محمود احمدی نژاد : 410726 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 166887 رای

هرمزگان
دور اول
واجدان شرایط: 788 هزار و 45 نفر
کل آرا: 617054
درصد مشارکت: 78.3 درصد
اول: مهدى كروبى 177413 رای
دوم: مصطفى معین 153648
سوم: محمود احمدى نژاد 80154
چهارم: على اردشیر لاریجانى 78161
پنجم: اكبر هاشمى رفسنجانی 75601
ششم: محمد باقر قالیباف 25326
هفتم: محسن مهر علیزاده 9679

دور دوم
شرکت کنندگان: 531889 رای
محمود احمدی نژاد : 317374 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 200921 رای

همدان
دور اول
واجدان شرایط:1 میلیون و 317 هزار و 448 نفر
کل آرا : 821337 نفر
درصد مشارکت: 62.3 درصد
اول: مهدی كروبى 218018 رای
دوم: محمود احمدى نژاد 195030
سوم: اكبر هاشمى رفسنجانى 175997
چهارم: مصطفى معین 84424
پنجم: محمد باقر قالیباف 72976
ششم: على اردشیر لاریجانى 24002
هفتم: محسن مهر علیزاده 20496

دور دوم
شرکت کنندگان: 757768 نفر
محمود احمدی نژاد : 533476 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی: 209295 رای

یزد
دور اول
واجدان شرایط: 623 هزار و 809 نفر
کل آرا 474218 نفر
درصد مشارکت: 76 درصد
اول: محمود احمدى نژاد 175
دوم: اكبر هاشمى رفسنجانی 77924
سوم: محمد باقر قالیباف 66892
چهارم: مصطفى معین 60510
پنجم: مهدى كروبى 58132
ششم: على اردشیر لاریجانى 9317
هفتم: محسن مهر علیزاده 5186

دور دوم
کل آرا: 470923 نفر
درصد مشارکت: 75.4 درصد
محمود احمدی نژاد : 311654 رای
اکبر هاشمی رفسنجانی : 144906 رای منبع ارم نیوز
آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:43 ق.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.
I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:28 ب.ظ
Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came
to take a look. I'm definitely loving the information. I'm book-marking
and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and excellent design.
شنبه 14 مرداد 1396 09:24 ق.ظ
A person necessarily lend a hand to make significantly articles I would state.

That is the very first time I frequented your web page and so
far? I surprised with the analysis you made to make this actual submit amazing.
Wonderful activity!
جمعه 13 مرداد 1396 09:58 ق.ظ
What's up mates, fastidious post and good urging commented here, I am truly enjoying by these.
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:16 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is
a very well written article. I'll be sure to
bookmark it and return to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll definitely return.
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:39 ب.ظ
Unquestionably consider that that you stated. Your favourite justification seemed to be on the net the simplest factor
to bear in mind of. I say to you, I certainly get annoyed whilst
other people think about worries that they plainly do not recognise
about. You managed to hit the nail upon the highest
as smartly as defined out the entire thing
without having side-effects , other folks can take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks
شنبه 2 اردیبهشت 1396 01:19 ب.ظ
Appreciate this post. Will try it out.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • حسن (1881)